โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาเกิดจากความร่วมมือของพ่อครู แม่ครูภูมิปัญญา กลุ่มศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ และองค์กรชุมชน ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด งานสืบสานล้านนา ร่วมกัน ในช่วงต้นเดือนเมษายน นับตั้งแต่ปี 2539–2543 เป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาในด้านต่างๆ ของล้านนาที่ได้มีการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และเป็นการนำเสนอกระบวนการสืบทอด องค์ความรู้และภูมิปัญญาล้านนาในด้านต่างๆ

ปัจจุบันโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาได้ดำเนินกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญามาจนเป็นที่ยอมรับขององค์กร หน่วยงานต่างๆ มากขึ้น ในขณะที่โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาเองก็ยังมีข้อจำกัดในด้านบุคลากรและทุนปัจจัยเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มีการต่อยอดและขยายผลเพิ่มมากขึ้น


 

สถาบันสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

สถาบันสืบสานล้านนา เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการทำงานของโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ภายใต้มูลนิธิสืบสานล้านนา ในช่วงปี 2558

กระแสการฟื้นฟูทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นในช่วง ทศวรรษที่ผ่านมา เกิดกลุ่มกิจกรรมและบุคลากร ทางศิลปวัฒนธรรมเกิดขึ้นมากมาย โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาเป็นหน่วยงานที่ผลักดันในเรื่องการสร้างเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ เกิดเครือข่ายเยาวชนสืบสานล้านนา โครงการหน่อคำลำแก้ว : คนรุ่นใหม่กับการสืบสานล้านนา นอกจากนี้พันธกิจในการประสานเครือข่าย และการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในระดับต่างๆ จึงเริ่มเกิดขึ้น สถาบันสืบสานเริ่มการขับเคลื่อนอย่างเป็นทางการกับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในด้าน งานวิจัยและงานวิชาการ ให้คำปรึกษา งานฝึกอบรม

สถาบันสืบสานล้านนา ถือเป็นกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในวิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และชุมชน เพื่อการสืบสานและพัฒนาวิถีแห่งภูมิปัญญาให้ยังประโยชน์ตามยุคสมัยต่อไป

นโยบายการขับเคลื่อนสืบสานล้านนาในทศวรรษใหม่ ภายใต้การทำงานร่วมกับโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาและเครือข่ายสืบสานล้านนา

1. สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการเรียนรู้ภูมิปัญญาอย่างต่อเนื่อง

2. ประสานการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างเครือข่าย และระดับภูมิภาค

3. ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรม หลักสูตรพิเศษ ข้อมูลงานวิจัย และอื่นๆ

4. จัดกิจกรรม กระบวนการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภูมิปัญญา ร่วมกับ โฮงเฮียนฯ และเครือข่ายครูภูมิปัญญา

 

กิจกรรมที่ผ่านมา

1. งานให้คำปรึกษา และจัดฝึกอบรม

2. งานวิจัยเยาวชนสืบสาน

3. งานพัฒนาหลักสูตร

4. งานกิจกรรมพิเศษ

แผนงานในช่วงต่อไป

1. พัฒนาหลักสูตรพิเศษร่วมกับโฮงเฮียนฯ

2. จัดกิจกรรมพิเศษร่วมกับเครือข่ายูภูมิปัญญา

 

ศูนย์ศึกษาเอกสารโบราณ (...)

ศูนย์ศึกษาเอกสารโบราณ ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมีนายเจริญ มาลาโรจน์ (มาลา คำจันทร์) เป็นหัวหน้าศูนย์ มีเยาวชนในเครือข่ายสืบสานภูมิปัญญาล้านนา โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เป็นสมาชิก ศูนย์ศึกษาเอกสารโบราณ มีความมุ่งหมายเพื่อนำเอาความรู้และภูมิปัญญาด้านต่างๆ ของคนโบราณที่ปรากฏในเอกสารโบราณของล้านนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในปัจจุบัน ความมุ่งหมายที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือเพื่อโน้มน้าวชักจูงให้เยาวชนมีความสามารถในการอ่านเอกสารโบราณและตระหนักถึงคุณค่าของเอกสารโบราณ

 

  

 

กองทุนสวัสดิการครูสืบสานภูมิปัญญา

กองทุนสวัสดิการครูสืบสานภูมิปัญญา ก่อตั้งขึ้นหลังจากการจัดงานสืบสานล้านนา กตัญญูบูรพาจารย์เดือนเมษายน พ.ศ.2553 ทางคณะกรรมการจัดงานฯ ได้มีข้อสรุปเห็นพ้องกันให้มีการก่อตั้ง กองทุนสวัสดิการครูสืบสานภูมิปัญญา ขึ้น เพื่อเป็นกองทุนในการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์แก่ พ่อครู แม่ครู ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ภูมิปัญญา ในด้านค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยและค่าใช้จ่ายยามเสียชีวิต เป็นต้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และภูมิปัญญาต่อไป

 

 

กิจกรรมหลักในช่วงต่อไป

1. การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาต่อเนื่อง

2. การ workshop องค์ความรู้ภูมิปัญญาที่น่าสนใจสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจ

3. พัฒนาพื้นที่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ภูมิปัญญา การสื่อความหมาย เรื่องราว ให้ผู้คนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย พิพิธภัณฑ์พับสาใบลาน

4. นิทรรศการหมุนเวียน จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานศิลปะของครูสืบสานล้านนาและเด็ก เยาวชน ที่มีความพร้อมและน่าสนใจ หมุนเวียนทุกเดือน เปิดให้ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชม และสนับสนุนผลงานศิลปะตลอดทั้งปี

5. DEVA THEATRE  ที่จะเป็นพื้นที่ของครูสืบสานล้านนา เด็ก เยาวชนที่ผ่านการเรียนรู้ภูมิปัญญา ได้มีพื้นที่ในการแสดงอย่างต่อเนื่อง และพัฒนางานแสดงที่มีคุณภาพให้ผู้สนใจด้านศิลปะและนักท่องเที่ยวได้เข้าชม

6. กิจกรรมระดมทุนประจำปีของมูลนิธิสืบสานล้านนา