นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานมูลนิธิ
ม.ร.ว.อัจฉรีย์ชัย รุจวิชัย    รองประธานมูลนิธิ
พระครูธีรสุตพจน์ ธีรสํวโร  กรรมการมูลนิธิ
นายเจริญ มาลาโรจน์   กรรมการมูลนิธิ
นายอินตา  เลาคำ   กรรมการมูลนิธิ
ผศ.ลิปิกร มาแก้ว กรรมการมูลนิธิ
นายประสงค์ แสงงาม กรรมการมูลนิธิ
นางสุพันธ์ ฉิมดี เหรัญญิก
นางนุสรา เตียงเกตุ เลขานุการ