โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาเกิดจากความร่วมมือของพ่อครู แม่ครูภูมิปัญญา กลุ่มศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ และองค์กรชุมชน ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด "งานสืบสานล้นนา" ร่วมกันปีละครั้งๆ ละ 4 วันในช่วงต้นเดือนเมษายน นับตั้งแต่ปี 2539-2543 เป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกันโดยมีเป้าหมาย ร่วมที่สำคัญคือ การเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาในด้านต่างๆ ของล้านนาที่ได้มีการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และเป็นการนำเสนอกระบวนการสืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาล้านนาในด้านต่างๆ อาทิ ภาษาและวรรณกรรมล้านนา งานศิลปวัฒนธรรม คีตนาฏการล้านนา งานหัตถกรรมพื้นบ้าน สมุนไพร อาหารพื้นบ้าน ฯลฯ

ในปี 2543 หลังจากการจัดงานสืบสานล้านนาครั้งที่ 3 ได้มีคำถามจากเด็กที่มาร่วมงานว่า “ถ้าสนใจจะเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาจะเรียนได้ที่ไหน” คณะกรรมการจัดงานพ่อครูแม่ครูได้ไปขอคำแนะนำจาก หลวงพ่อพระพุทธพจนวราภรณ์ วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ท่านให้แง่คิดว่าการสืบสานภูมิปัญญานั้นไม่ใช่ทำแค่ปีละครั้งๆ ละ 4 วันแต่ต้องทำตลอดเวลา ต้องทำทุกลมหายใจ ท่านเปรียบการสืบสานภูมิปัญญาเสมือนสายน้ำไหล หากน้ำเก่าไหลไป น้ำใหม่ไม่ไหลมา ก็เป็นน้ำห่างสายน้ำแห้ง หากน้ำเก่าไม่ไหลไป น้ำใหม่ไม่ไหลมา ก็เป็นน้ำเน่า แม่น้ำจะยังคงเป็นแม่น้ำ เมื่อน้ำเก่าไหลไป น้ำใหม่ไหลมาทดแทนสืบเนื่องกันไป จึงส่งผลให้เกิดการจัดตั้ง โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ขึ้น

ปัจจุบันโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาได้ดำเนินงานกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญามาจนเป็นที่ยอมรับขององค์กร หน่วยงานต่างๆ มากขึ้น ในขณะที่โฮงเฮียนเองก็ยังมีข้อจำกัดในด้านบุคลากรและทุนปัจจัยเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้นโดยลำดับ ทางคณะกรรมการบริหารโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาจึงได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิสืบสานล้านนา”  ขึ้น เพื่อสร้างฐานที่มั่นคงในการสืบสานภูมิปัญญาในระยะยาวและได้รับอนุญาตจัดตั้งเรียบร้อยแล้วในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2556

เกือบยี่สิบปีแล้ว ที่โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาได้ดำเนินการสืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาสู่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ สนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาล้านนาของกลุ่มเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา สนับสนุนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาของพ่อครูแม่ครู จัดตั้งกองทุนสวัสดิการพ่อครูแม่ครู ตลอดจนได้มีการพัฒนาหลักสูตร ๓ ระดับ คือหลักสูตรเรียนรู้ภูมิปัญญาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรเรียนรู้ภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาอาชีพ และหลักสูตรครูภูมิปัญญารุ่นใหม่