ในวาระครบรอบ 20 ปีสืบสานล้านนาเมื่อปี 2560 ข่วงสืบสานล้านนาเธียเตอร์เกิดขึ้นเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนาโดยใช้ศิลปะการแสดงเป็นสื่อ ได้รับการสนับสนุนจากทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ต่อมามีโครงการ Spark U Lanna โดย สสส. ที่เล็งเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์พื้นที่ ทำให้มีกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประโยชน์ต่อการสืบสานภูมิปัญญาล้านนาโดยเฉพาะด้านศิลปะการแสดง

ในปี 2562 พื้นที่กิจกรรมกลางแจ้งภายใต้ร่มเงาต้นไม้น้อยใหญ่แห่งนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "เทวาเธียเตอร์" DEVA THEATRE เพื่อก้าวย่างสู่ศักยภาพทางการบริหารพื้นที่ให้เข้มแข็ง โดยมีศิลปะการแสดงเป็นเป้าหมายหลัก นอกจากนั้นยังมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่เปิดกว้างสำหรับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่จรรโลงสังคมและมีแนวทางที่เป็นไปเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เทวาเธียเตอร์ร่วมมือกับ JIRUNG RETREATS องค์กรที่มีแนวทางการสืบสานภูมิปัญญาเฉกเช่นเดียวกัน เพื่อร่วมพัฒนาสร้างสรรค์พื้นที่ให้สามารถรองรับกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้เกิดประโยชน์อันดีงามต่อสังคมและองค์กรสืบสานล้านนาสืบไป นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการทำงานอนุรักษ์พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาให้สามารถดำรงอยู่ได้ในสังคมปัจจุบันอย่างแท้จริง

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนวิชาภูมิปัญญาล้านนาประจำปี 2562 นี้นะคะ ทางโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาได้เป็นรับสมัครผู้สนใจเรียนวิชาต่าง ๆ เปิดสอนระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2562 - 8 มิถุนายน 2562 สมัครด้วยตัวเองได้ที่โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ทุกวันอังคาร - เสาร์ 09.00 น. - 16.00 น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์นี้ https://drive.google.com/open หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 -244231 ทุกวันทำการค่ะ แล้วมาพบกันนะคะ สำหรับวิชาภูมิปัญญาที่สนุกสนานและสามารถต่อยอดไปใช้ในอนาคตหลากหลายวิชารอท่านอยู่ 

โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เปิดอบรมนาฏศิลป์พม่า แก่ผู้สนใจทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศ โดยครูเกียรติก้อง ศิลปสนธยานนท์ เรียนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ วันที่ 25-26 พฤษภาคม,1-2 ,และ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 12.00 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา สนใจสมัครได้ที่ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา มาสมัครกั๋นนัก ๆ เน่อเจ้า