ในวาระครบรอบ 20 ปีสืบสานล้านนาเมื่อปี 2560 ข่วงสืบสานล้านนาเธียเตอร์เกิดขึ้นเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนาโดยใช้ศิลปะการแสดงเป็นสื่อ ได้รับการสนับสนุนจากทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ต่อมามีโครงการ Spark U Lanna โดย สสส. ที่เล็งเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์พื้นที่ ทำให้มีกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประโยชน์ต่อการสืบสานภูมิปัญญาล้านนาโดยเฉพาะด้านศิลปะการแสดง

ในปี 2562 พื้นที่กิจกรรมกลางแจ้งภายใต้ร่มเงาต้นไม้น้อยใหญ่แห่งนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "เทวาเธียเตอร์" DEVA THEATRE เพื่อก้าวย่างสู่ศักยภาพทางการบริหารพื้นที่ให้เข้มแข็ง โดยมีศิลปะการแสดงเป็นเป้าหมายหลัก นอกจากนั้นยังมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่เปิดกว้างสำหรับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่จรรโลงสังคมและมีแนวทางที่เป็นไปเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เทวาเธียเตอร์ร่วมมือกับ JIRUNG RETREATS องค์กรที่มีแนวทางการสืบสานภูมิปัญญาเฉกเช่นเดียวกัน เพื่อร่วมพัฒนาสร้างสรรค์พื้นที่ให้สามารถรองรับกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้เกิดประโยชน์อันดีงามต่อสังคมและองค์กรสืบสานล้านนาสืบไป นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการทำงานอนุรักษ์พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาให้สามารถดำรงอยู่ได้ในสังคมปัจจุบันอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก TCDC ให้ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่เทวาเธียเตอร์และมีนโยบายร่วมกันในการสรรสร้างศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้กว้างไกลออกไปสู่สากล